برنامه های کارشناسی ارشد رشته های کارشناسی ارشد مدت دوره (سال) زبان تحصیلبا تز و بدون تز هزینه ها دفعات پرداخت سالانه
آموزش از راه دور
حسابداری و حسابرسی از راه دور
1.5
ترکی
بدون تز
$2,600
2
آموزش از راه دور
حسابداری و حسابرسی از راه دور
2
ترکی
با تز
$3,000
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و حسابرسی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و حسابرسی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و تامین مالی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و تامین مالی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
ریاضیات کاربردی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
ریاضیات کاربردی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
معماری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
معماری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
2
ترکی
با تز
$9,000
2
کارشناسی ارشد
علوم مهندسی و محاسباتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی برق و الکترونیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مهندسی برق و الکترونیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی گرافیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی گرافیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات درمانی و بیمارستان
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات درمانی و بیمارستان
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
معماری داخلی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
معماری داخلی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تجارت بین الملل
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
تجارت بین الملل
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مامایی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مامایی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی و ژنتیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی و ژنتیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
پرستاری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
پرستاری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تغذیه و رژیم غذایی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
فیزیوتراپی و توانبخشی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی مد و لباس
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی مد و لباس
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تئاتر
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تئاتر
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
موسیقی کلاسیک ترکی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
موسیقی کلاسیک ترکی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات ترکی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات ترکی
2
ترکی
با تز
$4,000
2