İKİLİ ANLAŞMALAR

AKTS (ECTS) Nedir?
AKTS-ECTS, öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders  kredilerinin,  bir   yükseköğretim   kurumundan   diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. ECTS, başlangıçta iki farklı ülkenin yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişler için geliştirilmiştir. Ancak, aynı yükseköğretim kurumu içerisinde veya aynı ülkedeki farklı yükseköğretim kurumları arasında da uygulanabilmektedir.

ECTS çerçevesinde yurtdışında öğrenim yapmaya karar veren bir öğrencinin yapacağı ilk iş, kendi takip ettiği programa sahip yükseköğretim kurumlarını belirlemektir. Bu amaçla, ECTS’e katılan kurumların hazırladığı ve gerek kurum, gerekse ders müfredatının yapısı ile derslerin içerikleri hakkında bilgi veren Kılavuz’dan (information package) yararlanılır. Gidilecek kurum belirlendikten sonra öğrenci tarafından başvuru formu doldurulur (application form) ve akademik tanımanın garanti altına alınması amacıyla öğrenci ile öğrencinin kendi kurumu ve yurtdışında öğrenim göreceği kurum arasında üçlü anlaşma yapılır (learning agreement). Ülkeler arasındaki gerek eğitim, gerekse notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit “ortak dil” kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için ECTS kredisi (ECTS credit) belirlenir, alınan notlar ise ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür. Tüm bu işlerin yapılmasında koordinatörler aktif rol alarak hem danışmanlık görevi yaparlar, hem de oluşabilecek sorunların çözümünde yardımcı olurlar. 

AKTS (ECTS) KREDİSİ

ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir birimdir. ECTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 kredi verilir.

ECTS Notlandırma Sistemi:

ECTS Notu

Bu Notu Alarak Başarılı Olan
Öğrencilerin Tahmini Yüzdesi

Tanım

A

10

Mükemmel

B

25

Çok İyi

C

30

İyi

D

25

Orta

E

10

Geçer

FX

?

Başarısız 

F

?

Başarısız

Diploma Eki (DE)
Diploma Eki (DE), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı bir belgedir. Diploma ekinde alınan derece, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma Eki, uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleksel tanınırlık sağlamada önemli bir araçtır. Diploma Eki, mezuniyeti takiben her öğrenciye çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir. Yükseköğretim Kurumları, diploma Ekinin amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve diğer ilgililere yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür. Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiştir. Diploma ekinde yer alan her bölümdeki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Doldurulamayan bölümler varsa sebepleri hakkında bir açıklama yapılmalıdır.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:
1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.
Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir:
www.enic-naric.net


Diploma Eki  ne değildir?

Diploma Ekinin öğrenciye sağladığı kazanımlar nedir?

Diploma Ekinin yüksek öğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

Diploma Eki ne için gereklidir?
Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.
Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir: